Workshop 3, Bas Kremer en Anne de Vries; een nieuwe (werk)definitie voor SRA, Transgenerationeel Georganiseerd Geweld, oftewel TGG

Nieuwe (werk)definitie voor SRA, (Sadistic Ritual Abuse), een verschuiving naar TGG, Transgenerationeel Georganiseerd Geweld.

Afgelopen twee jaar hebben wij met 15 collega’s gepoogd te beschrijven wat SRA nu eigenlijk is. Deze collega’s vertegenwoordigden verschillende instellingen in Noord Nederland: Veilig Thuis, Fier, GGD, het Alternatief Beraad, THW en meer.

Door die twee jaar heen verschoof het beeld dat we hadden steeds meer richting mensenhandel en uitbuiting en ontstond de nieuwe (werk)definitie zoals onder beschreven.

We merken dat de nieuwe definitie nogal wat (interne) discussie oproept.  Daarom spreken we voorlopig ook liever van een werkdefinitie. Graag gaan we erover met u in gesprek.

Onder SRA verstaan wij Transgenerationeel Georganiseerd Geweld (TGG).

Dit houdt in het herhaaldelijk, georganiseerd, systematisch en sadistisch misbruiken van mensen -variërend van zeer jonge kinderen tot en met volwassenen- op fysiek, psychisch, seksueel en/of emotioneel vlak, meestal in groepsverband.

Beschrijving:

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van rituelen, leerprogramma’s, mindcontrol, desinformatie, isolatie en het medeplichtig maken van slachtoffers. Dit heeft als gevolg ernstige dissociatieve problematiek bij slachtoffers, met als doel totale controle over de slachtoffers/daders. Soms lijkt dit het enige doel binnen een pseudoreligieuze setting, maar vaak speelt dit zich ook af binnen een groepssamenstelling waarbij religie geen enkele rol heeft.
Vanuit de dissociatieve persoonlijkheidsstructuur van de individuele slachtoffers kunnen deze mensen functioneren en opgaan in onze maatschappij, ondanks de veelal beschreven banden met (zware) criminaliteit, porno, (kinder)prostitutie, mensenhandel en andere vormen van uitbuiting.
Deze netwerken zijn veelal transgenerationeel en lijken te bestaan uit een aantal gesloten (familie)systemen en ze functioneren buiten beeld van onze samenleving.
Vaak lijkt het doel te zijn dat kinderen verhuurd kunnen worden aan besloten groepen, parallelle netwerken waar de kinderen geprostitueerd worden.
Naast mensenhandel, uitbuiting en (kinder)prostitutie, lijken drugshandel en persoonlijke motieven zoals zoals machtsuitoefening over kwetsbare groepen en individuen middels (quasi)religieuze rituelen een rol te spelen.

Workshop gegeven door:

Anne de Vries, emeritus predikant, kwam vanuit zijn werk in aanraking met een aantal incest-overlevers. Zijn pastorale interesse was gewekt en dankzij een groeiend netwerk van contacten onder andere in de vrouwenhulpverlening raakte hij betrokken bij de interkerkelijke werkgroep (later stichting) Godsdienst en Incest in Groningen en Drenthe. Hij maakte daar 9 jaar deel van uit als voorlichter en bestuurssecretaris. Tijdens zijn werkzaamheden in Hengelo als Baptisten predikant werkte hij enige tijd mee in de Interkerkelijke Werkgroep tegen Seksueel Geweld in Twente. In de pastorale praktijk van de verschillende lokale gemeenten groeide het aantal mensen dat vanwege deze problematiek hem om hulp vroeg. Naarmate er meer overlevers hun verhaal aan hem vertelden werd hem ook duidelijk dat er in een aantal gevallen sprake was van seksueel geritualiseerd geweld tegen kinderen en volwassenen.

 

Bas Kremer had, voordat hij zijn praktijk startte in 1994, een kleine tien jaar gewerkt binnen psychiatrisch ziekenhuis. Daar is hij voor het eerst in aanraking gekomen met mensen met DIS en ritueel misbruik ervaringen. Na zijn vertrek uit de psychiatrie kwam al snel een hulpvraag van iemand met een TGG geschiedenis. Door de jaren heen heeft hij steeds mensen begeleid die zich of los wilden maken uit een cult of dit losmakingsproces al achter de rug hadden, maar ernstig bezeerd en verdeeld door het leven gingen. Als therapeut heeft hij ruim twintig jaar ervaring met mensen die getuigen slachtoffer te zijn van TGG.